เซนเซอร์ตรวจจับไฟป่าด้วยปัญญาประดิษฐ์

Wild fire sensor with artificial intelligence

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เซนเซอร์ตรวจจับไฟป่าด้วยปัญญาประดิษฐ์
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นผลงานที่สามารถตรวจจับไฟป่าในระยะได้อย่างรวดเร็ว และสามารถส่งสัญญาณไปหน่วยงานเมื่อเกิดไฟป่าได้
สถาบันการศึกษา: กำเนิดวิทย์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรัณย์ นวลจีน / 0805759080 / sarun.n@kvis.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. คเณศ สุเมธพิพัธน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกิตติพศ ตันตระกูล

2. นายรชต รัตนกิจ

3. นายอนุศาสน์ เอื้องอุดมสิน

วิดีโอ: https://youtu.be/5Iid7o2zp60