เครื่องคงระดับปริมาณธาตุอาหารในน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Solar-Powered Smart Water Nutrients Regulators

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องคงระดับปริมาณธาตุอาหารในน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเครื่องสําหรับทําการบําบัดน้ําโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และใช้ระบบ IoT ในการควบคุมเครื่องเพื่อควบคุมปัญหายูโทรฟิเคชัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ขัติยา ปิยะรังษี / 0899565266 / poopae@prc.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจิรวัฒน์ ตันอุด

2. นางสาวกชณิช สีหานาถ

3. นางสาวณชนก น้อยมั่น

วิดีโอ: https://youtu.be/cIxKS8ouB4k