การพัฒนานวัตกรรมควบคุมเปิดปิดน้ำและอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าในเทศบาลนครยะลา

Developing innovative water control and automatic water flow rate with solar energy To promote the cost-effective use of

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนานวัตกรรมควบคุมเปิดปิดน้ำและอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าในเทศบาลนครยะลา
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เก็บข้อมูลการใช้น้ำอย่างแม่นยำแบบ real time และมีการแจ้งเตือน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฮาร์ตีนี มะเซ็ง / 0984497599 / tineem4@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. รูฮัยซา ดือราแม

2. ฮาซานะห์ เจะแม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอัฟนาน วาเยะ

2. นายฮิดายัต บูหา

3. นางสาวฮุสนานี มะดามิ

วิดีโอ: https://youtu.be/Pvl5DgkfJ_M