ถังดับเพลิงอัจฉริยะ

Automatic Fire Extinguisher

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังดับเพลิงอัจฉริยะ
รายละเอียดโดยย่อ: ถังดับเพลิงอัจฉริยะถูกพัฒนามาจากเครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ โดยมีการพัฒนาระบบการตรวจจับความร้อน ทำให้ช่วยลดโอกาสและความเสี่ยงของการเกิดเหตุอัคคีภัย อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์ / 0895905667 / jakkapan.sak@mail.pbru.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สันติรักษ์ โยธาธิติกุล

2. เกรียงไกร จริยะปัญญา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปวีร์ นามปักษา

2. นายวรกันต์ คุ้มหอม

3. นางสาวศุภาวรรณ บุญนาค

4. นายกิตติ สิงห์โตแก้ว

5. นายรัชตะ เอี่ยมสอาด

วิดีโอ: https://youtu.be/oV6ZXBGLPlQ