เครื่องบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย

Simple wastewater treatmaent

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นการประดิษฐ์เครื่องบําบัดน้ําทิ้งจากการล้างจานอย่างง่ายสามารถหาวัสดุได้อย่างทั่ว ๆ ไป คือ ลังโฟม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เบญญพร พัฒน์เจริญ / 0922622424 / benyaphorn@pccl.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. โสภณ กล่อมเกลี้ยง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชนากานต์ เจริญพงษ์

2. นางสาวกนกพร พงษ์นุ่มกูล

3. นางสาววิชญาพร พัดสอน

วิดีโอ: https://youtu.be/LK3UKO5iV2I