การผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากหญ้าคาโดยใช้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์กัลวานิก

The production of environmentally friendly battery from blady grass using by Galvanic cell reaction.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากหญ้าคาโดยใช้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์กัลวานิก
รายละเอียดโดยย่อ: การผลิตแบตเตอรี่จากหญ้าคาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชุมชน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิริยา ตาสี / 087224229 / wiriya.t@pcshsloei.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพัทธมน สิงหศิริ

2. นางสาวมนลิชา แก้ววิรุฬ