ความปลอดภัยทางถนนแบริเออร์และฟุตบาทจากขยะขวดพลาสติก

Barrier and footpath from plastic waste for road safety

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ความปลอดภัยทางถนนแบริเออร์และฟุตบาทจากขยะขวดพลาสติก
รายละเอียดโดยย่อ: แบริเออร์และฟุตบาทจากขยะขวดพลาสติกมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงรถไม่เสียหายมากและรับแรงกระแทกได้ดี
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวฟารีดา บุญโชติ

2. นางสาวฐิตินันท์ วงค์ญาพ่อ

3. นางสาวธัญญารัตน์ ธนะดี มือถือ 0630504234 E-mail: 8966@plapakwit.ac.th ธนะดี

4. นางสาวชไมพร ail มือถือกระวานทอง

5. นายเจตนิพัทน์ อำคำ มือถือ 0962276934 E-mail: jetni6653@gmail.com อำคำ

6. นายพัทธนันท์ จันทะไพร

7. นายวรวุธ กองชัย

8. นางสาวกุลจิรา สุขศิริ

9. นางสาวเอวิตา บุญโชติ

10. นายธีรภัทร นนบัณดิษญ

วิดีโอ: https://youtu.be/jSbaeBLd7yk