ทุ่นลอยน้ำปรับค่า pH ในทะเลด้วยกระบวนการ Iron-fertilization

The buoy for measures Potential of Hydrogen ion (pH) of sea with Iron-fertilization

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ทุ่นลอยน้ำปรับค่า pH ในทะเลด้วยกระบวนการ Iron-fertilization
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถเเก้ไขปัญหาทะเลกรดโดยอาศัยหลักการ Iron-fertilization ของ phytoplankton
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0813675278 / t.lookmee@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปาณิศา สุขรินทร์

2. นายคริษฐเศรษฐ์ เดชทัพ

3. นายรัชชานนท์ ฝั่งชลจิตต์

วิดีโอ: https://youtu.be/YmLy3_swnzo