มหัศจรรย์แห่งสี

The Magic of Color

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: มหัศจรรย์แห่งสี
รายละเอียดโดยย่อ: อนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านวัสดุที่หาได้ตามยุดสมัยโดยไม่เสียคุณค่าของผลงาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธนากร อุทัยดา / 0935456950 / sungtana@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. บุญเต็ม สุวรรณา

2. เนาวรัตน์ รู้บุญ

3. ลือชัย อุปพงษ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพัชราพร นามมุงคุณ

2. นางสาวพรชนก แสนมะฮุง

3. นางสาวกัญชิดา พบกิ่ง

วิดีโอ: https://youtu.be/Jc_PNodPFRI