เครื่องกรองน้ำระบบปั๊มลมจากพลังงานแสงอาทิตย์

The Airlift Purifier from Solar Power

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องกรองน้ำระบบปั๊มลมจากพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: "เครื่องกรองน้ำระบบปั๊มลมจากพลังงานแสงอาทิตย์ "เครื่องกรองน้ำโดยอาศัยเรื่องแรงดัน การแทนที่น้ำ จากระบบ Airlift จากปั๊มลมและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นระบบกรองน้ำที่กรองทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ พร้อมทั้งการเพิ่มออกซิเจน โดยใช้หลักการเรื่องแรงดัน การแทนที่น้ำ จากระบบ Airlift มาช่วยในการควบคุมและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและถูกไฟฟ้าดูดจากการใช้ปั๊มลมแทนปั๊มน้ำ และใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
สถาบันการศึกษา: สายปัญญารังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศุภเมธี ศรีเข็ม / 0968892490 / mmoonnpp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ไพรินทร์ ละครเขต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.นารีกานต์ พัดปุย

2. ด.ญ.ธัญญรัศม์ สิงโต

3. ด.ญ.รินทราภรณ์ นิลลออ

วิดีโอ: https://youtu.be/HjadJrbEigw