อุปกรณ์การป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ

Motorcycle Anti Theft Device with Fingerprint Scanning System

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์การป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์การป้องกันการโจรกรรมรถมีประสิทธิภาพในการแยกบุคคลผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ได้ร้อยละ 100
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนจักราชวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรีนวล เช่นพิมาย / 0638033658 / kruutui@gmai.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นพรุจ แก่นกระโทก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนางสาวนวนันท์ แน่นกระโทก

2. ด.ช.สืบพงค์ แทนกระโทก

3. ด.ช.สุชิณราช ศรีพูน

วิดีโอ: https://youtu.be/Xd2Wt950kg4