การศึกษาประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุที่ผลิตจากเส้นใยนาโนที่ได้จากแบคทีเรีย

The study of capacitors efficiency made from bacteria nanofibers

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุที่ผลิตจากเส้นใยนาโนที่ได้จากแบคทีเรีย
รายละเอียดโดยย่อ: การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุที่มีผงคาร์บอน 5 ชนิด จากแบคทีเรีย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิริยา ตาสี / 087-2242291 / wiriya.t@pcshsloei.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฎฐธิดา แสงทอง

2. นางสาวธิติมา จันทะแพน

วิดีโอ: https://youtu.be/KtQoxyuK1lQ