การพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งต้นไม้

Development of packaging boxes for transporting trees

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งต้นไม้
รายละเอียดโดยย่อ: การพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งต้นไม้ มีระบบการแพร่น้ำเองมีการสังเคราะห์แสงปลอดภัยสะดวก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นายศักดิ์เจริญ ประคำศรี / 0816786770 / prakhamsri@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐิติรัตน์ เจริญตา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกนกเลขา เหมมัน

2. นางสาวอริสา หนูพริ้ม

3. นายอัสอารี หลีขาว

วิดีโอ: https://youtu.be/VCDe3vWztd8