แอปพลิเคชั่นเกมส์บำบัดน้ำเสีย

H2O Bumbat

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชั่นเกมส์บำบัดน้ำเสีย
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถทำให้ผู้เล่นมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปัญหาน้ำเสียมากขึ้น ซึ่งจะสามารถลดมลพิษทางน้ำได้ รวมถึ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศึกษานารี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิทยา ปาตาสะ / 0801199107 / Withtaya_nu@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนลินี คร้ามยิ้ม

2. นางสาวสุตาภัทร จงค้ำกลาง

3. นางสาวนันท์นพิน เหล่าวงศ์พุทธา

วิดีโอ: https://youtu.be/EKJykPYZ2Ng