ถังขยะรักษ์โลก

recycle centre

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังขยะรักษ์โลก
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นถังขยะรีไซเคิลขยะ3ประเภท มีการต่อวงจรการใช้เซ็นเซอร์และการเขียนโค้ด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มนต์รวี บรรจงจิตต์ / 0801019174 / Monrawee_@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูริเดช จันทร์ทรี

2. นายกฤตภัค คุณดิลกโชค