ฆ้องวงใหญ่ไฟฟ้า

Electronic large gong circle

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ฆ้องวงใหญ่ไฟฟ้า
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นฆ้องวงใหญ่ทีมีราคาที่ถูกกว่าฆ้องวงใหญ่ปกติ น้ำหนักเบา ขนย้ายง่าย แยกส่วนจัดเก็บได้ ใช้งานได้จริง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ / 0869359492 / Krunoy99@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กาเหว่า พรมชาติ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายศรุต อารีรัตนเวช

2. นายชิตพันธ์ พะหงษา

3. นายกรรชัย คุ้มดี

วิดีโอ: https://youtu.be/y3-UC03p3N4