ฝาชีอุ่นอาหารกับการยกระดับการท่องเที่ยวนวัตวิถ

Conveyor food warming and upgrading lifestyle tourism

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ฝาชีอุ่นอาหารกับการยกระดับการท่องเที่ยวนวัตวิถ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถอุ่นอาหารได้พร้อมกินตลอดเวลา ใช้งบน้อย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนาถตยา นานอก

2. นายอภิสิทธิ์ จันทรวิวัฒน์

วิดีโอ: https://youtu.be/iLEM1FgsLZ4