การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนนทบุรี

The development of online platform to promote tourism and conservation of Buddhist art and culture , Nonthaburi province

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดโดยย่อ: เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในจังหวัดนนทบุรี กล่าวคือ การท่องเที่ยววัดหรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้ประดิษฐ์เห็นว่าในปัจจุบันประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีมีควาสำคัญอย่างมากอีกทั้งยังเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปจึงมีแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการท่องเที่ยวด้าน ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ง่ายและ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันทางคณะผู้ประดิษฐ์จึงสนใจที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนนทบุรีนี้ขึ้น โดยมีความโดดเด่น ในการนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการท่องเที่ยวด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม สามารถเลือกดูวัดที่เราสนใจจากแผนที่ 2.5d จากตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และนำไปใช้ได้หลากหลาย เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดนนทบุรีรวมถึงเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชมพูเพ็ญ พรามคุ้ม / 0944934689 / numtan.ksp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. มัชฌิมา เส็งเล็ก

2. วรรณภา เมตไธสงค์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤษกร ธรรมมาศ

2. นายศิณวัฒน์ ไชยศรีธรรมคุณ

3. นายพลกฤต กระจายศรี

4. นายธีร์ปพน โชคอำนวยทรัพย์

5. ด.ช.ณัฐพัชร์ กาญจนอโนทัย