การส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นศรีสะเกษจากการสร้างสรรค์ลวดลายแส่วผ้าพื้นเมืองด้วยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์

Promotion of local handicrafts from Sisaket by creating patterns using Mathematical functions

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นศรีสะเกษจากการสร้างสรรค์ลวดลายแส่วผ้าพื้นเมืองด้วยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์
รายละเอียดโดยย่อ: การสร้างสรรค์ลวดลายแส่วผ้าพื้นเมืองด้วยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความน่าสนใจ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ศุกลวัฒน์ อินทร์ชำนาญ

2. ด.ช.สรวิชญ์ งามสม

วิดีโอ: https://youtu.be/zMwJ7EP_MRY