ทองม้วนศรีสุราษฎร์

Sri Surat Crispy Rolls

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ทองม้วนศรีสุราษฎร์
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นการนำขนมทองม้วนซึ่งเป็นของดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ไข่แดงเค็ม หอยนางรม และเงาะโรงเรียน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิริมล มาฆทาน / 087380682 / m.sirimol154@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชุติมณฑน์ พุ่มมณี

2. นุชสรา ไชยจันทร์

3. วิจิตรา จินตนพันธ์

4. ภัทรดา คงสุด

5. เขมชาติ ไชยจันทร์

6. วิไลวรรณ นาคน้อย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธัญวรัตม์ คชพันธ์

2. นางสาวกัญญารัตน์ พรมดำ

3. นางสาวขวัญฤดี ปลอดคง

4. นางสาวธนพร โทนจินดา

5. นางสาวอมราพร นันทะปิน