ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปลือกหอยแมลงภู่

Souvenir from Green Mussel Shells

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปลือกหอยแมลงภู่
รายละเอียดโดยย่อ: การนำเปลือกหอยแมลงภู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถพัฒนาเป็นสินค้าของชุมชนซึ่งถือเป็นการเพิ่มรายได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุวัฒน์ชัย ประพาฬ / 0816004337 / suwatchaipp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อาจอง ขาวเธียร

2. อุษา อนุสิทธิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนดล วิสุทธิศรีศิลป์

2. นายชยธร ศรีคชา

3. นายธนภัทร เอกคณาสิงห์

4. นางสาวภวิษย์พร โพธิ์โต

5. นางสาวจันทรัสม์ ศิริประเสริฐ

6. นางสาวณัฐณิชา โพธิ์ศิริ

วิดีโอ: https://youtu.be/U3LYdQsM0PU