บางกระเจ้า เจ้าขาเอย

Bangkrajao Chaokha-ai

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: บางกระเจ้า เจ้าขาเอย
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นแอปโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ อำเภอบางกะเจ้า อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและชุมชน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภูติ ภูติเกียรติขจร / 0836032036 / bhuti49@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พัชราภรณ์ เจริญสุข

2. ประภาพรรณ พละสวัสดิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฐพัชร์ เจริญงามเมือง

2. นางสาวศิริกาญจน์ ฟักศรีเมือง

3. นางสาวมลสิชา อาสนาชัย

4. นางสาวสุวภัทร ขำเลิศ

5. นางสาวบุณณิศา นกอินทรีย

วิดีโอ: https://youtu.be/TtLCEk7xbxc