เครื่องควั่นเส้นไหมเพื่อการแส่วผ้าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ

Silk strand machine for the local weaving of Sisaket

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องควั่นเส้นไหมเพื่อการแส่วผ้าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องควั่นเส้นไหมเพื่อการแส่วผ้าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ สร้างความรวดเร็วในการควั่นเส้นไหม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

4. ชัยวัฒน์ ประโลม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ปฏิภาณ ไพฑูลย์

2. ด.ช.สรวิชญ์ งามสม

3. ด.ช.กิตติกร คำมา

วิดีโอ: https://youtu.be/3Zh5Csrl80s