แสงแห่งธรรมะ

The light of dharmar

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แสงแห่งธรรมะ
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอนุรักษ์พระธาตุในจังหวัดสกลนคร
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พิมพ์จันทร์ อุ่นทะยา / 0854642973 / Pixe13.jk@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. บุญเต็ม สุวรรณา

2. ลือชัย อุปพงษ์

3. เนาวรัตน์ รู้บุญ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสุจิตรา โสมชัย

2. นางสาวปัญจมา นารถชมสา

3. นายสิทธิโชค แสนบรรดิษฐ์

วิดีโอ: https://youtu.be/cnQm3a5Gysc