หุ่นยนต์เก็บขยะในแหล่งน้ำอัตโนมัติ

Automatic robot collecting trash

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หุ่นยนต์เก็บขยะในแหล่งน้ำอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบุตำแหน่งด้วย GPS และเก็บขยะอัตโนมัติด้วย Image processing
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกำเนิดวิทย์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรัณย์ นวลจีน / 0805759080 / sarun.n@kvis.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. มิญช์ เมธีสุวกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกนกกร เชาวน์วิวัฒน์

2. นายภูริณัฐ ลาภศิริวัฒน์กุล

3. นางสาวณัฏฐาวีรณัน อั้นเต้ง

วิดีโอ: https://youtu.be/y8RcxZHWw_U