ทำบุญ ไหว้พระ ท่องเที่ยวโบสถ์วัดโคกพระ 100 ปี

Make merit, pay homage , travel to Khok Phra temple for 100 years

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ทำบุญ ไหว้พระ ท่องเที่ยวโบสถ์วัดโคกพระ 100 ปี
รายละเอียดโดยย่อ: บ้านโคกพระมีการแกะสลักพระจากซากฟอสซิลเพื่อเป็นของที่ระลึกและของฝากที่มีคุณค่า และสวยงดงาม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนจักราชวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปาริชาติ เนตรทองหลาง / 0973358774 / kruutui@gmai.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ทิพย์ชนก บัวเปีย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก

2. นางสาวอริศรา รัตนารักษ์

3. นางธันยรัตน์ ร่มเริง

วิดีโอ: https://youtu.be/Tah15c-wnhs