เครื่องลำเลียงข้าวเปลือก

Paddy Conveyor Machine

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องลำเลียงข้าวเปลือก
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วยเกษตรกรลดระยะเวลางาน ลดแรงงาน ลดความเหนื่อยล้า และลดฝุ่นละออง ลำเลียงได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มงคล ใจหาญ / 0801636897 / mong19811981@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อาทิตย์ การะเกษ

2. น่านน้ำ รักษาวาที

3. เชวงศักดิ์ แก้วเนตร

4. นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ

5. ณัฐพงศ์ สุหงษา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอิทธิพัทธ์ ธาราโรจน์

2. นางสาวณัฐธิดา อุดมศรี

3. นายกฤษดา สมชาติ