เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรไทย

Thai herbal balm production machine

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรไทย
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรไทย ที่สร้างขึ้น สามารถทำงานผลิตยาหม่องสมุนไพรไทยได้ครั้งละ 600 ขวด ต่อวัน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์คมกริต น้อยสะปุ๋ง / 0899542990 / Komgrit2@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นายสมพร อ่อนเกตุพล

2. ปวิตรา จั่นจีน

3. จารึก ทองทรัพย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววิรัญญารินทร์ วังมูล

2. นายสิรภพ ตะลาพิงค์

3. นางสาวหอมเครือ ณ มาลัย

4. นางสาวลัดดาวัลย์ จิตมานนท์

5. นางสาววริศรา นุนพนัสสัก

6. นายภาณุพงศ์ อินทะวิชัย

7. นายพิพัฒน์พงษ์ แผ่นฟ้า

8. นายวชิรวิทย์ น้อยสะปุ๋ง

วิดีโอ: https://youtu.be/L66btg-kl5g