ตู้ฟักไข่ เอ๊ก อิ เอ๊ก เอ๊ก

incubator

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตู้ฟักไข่ เอ๊ก อิ เอ๊ก เอ๊ก
รายละเอียดโดยย่อ: - ใช้วัสดุที่หาได้จากท้องตลาด - ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เกียรติศักดิ์ อยู่ดี / 0804984641 / ep-kiattisak@payaptechno.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปราโมทย์ ทะกันเอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพงศ์พนา หมื่นแลกู่

วิดีโอ: https://youtu.be/pCZID2vPa6I