โรงเรือนเพาะปลูกกัญชาอัจฉริยะเพื่อประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจของ ชุมชนบ้านบก ตำบลเสนาง จังหวัดอำนาจเจริญ

Smart cannabis cultivation greenhouse for the benefit and economic development of Ban Bok Community, Senang Sub-district

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โรงเรือนเพาะปลูกกัญชาอัจฉริยะเพื่อประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจของ ชุมชนบ้านบก ตำบลเสนาง จังหวัดอำนาจเจริญ
รายละเอียดโดยย่อ: ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง และความชื้นในดิน ดูค่าสถานะเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เป็นปัจจุบันผ่านแอพพลิเคชั่น
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชัชวาลย์ อานนท์ / 0837499566 / cacawannlove@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศักนรินทร์ ผิวเหลือง

2. เริงนิมิตร พุ่มแก้ว

3. นพรัตน์ เบ้าหล่อ

4. ศิรประภา นะคะจัด

5. ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ปินะพัง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปุณยนุช รัตนศรี

2. นายพีระพัฒน์ ทานสิงห์

3. นางสาววรรณวิษา มาโยธา