โรงเรือนรดน้ำการเพาะปลูกผักสลัดอัตโนมัติด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์

Greenhouse automatic watering of lettuce cultivation with solar power

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โรงเรือนรดน้ำการเพาะปลูกผักสลัดอัตโนมัติด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์
รายละเอียดโดยย่อ: ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์สามารถทำงานได้สองระบบManualและระบบอัตโนมัติ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธา จันทร์ศิริ / 0810836023 / sittha.wcc@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิยะศักดิ์ เวียงคำ

2. ทิพย์รถ ปุริเกษม

3. อิสริยาภรณ์ อัมพาผล

4. ไพรัช เครือแป้น

5. ณัฐพงษ์ พูลศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายรพีภัทร์ แข็งฤทธิ์

2. นายวโรดม จู๊ดทรัพย์

3. นายฑิเบต เจริญธรรม

4. นางสาวอรวรรณยา พานทอง

วิดีโอ: https://youtu.be/ffDOerxRC5s