รถไฟฟ้าหยอดเมล็ดพันธ์ผักเพื่อการเกษตร

Electric train sowing vegetable seeds for agriculture

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถไฟฟ้าหยอดเมล็ดพันธ์ผักเพื่อการเกษตร
รายละเอียดโดยย่อ: การหว่านเมล็ดพันธ์ผักที่มีขนาดเล็กสามารถควบคุมการหยอดที่มีขนาด 1-2 มิลลิเมตรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ มีการควบคุมการปล่อยเมล็ดให้คงที่สม่ำเสมอทำให้ระยะห่างของเมล็ดสม่ำเสมอจากวิธีการดั้งเดิมจากการหว่านที่จะเป็นกลุ่มก้อน แล้วจะต้องแยกออกเพื่อให้มีระยะห่าง การควบคุมการทำงานในการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเป็นการใช้พลังงานพลังงานสะอาดจากระบบโซล่าเซลล์ ทำให้ประหยัดพลังงาน นำภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการในการหว่านและหยอดเมล็ดเพื่อระยะที่มีการเจริญเติบโตของพันธ์ผักแต่ละชนิด ลดค่าใช้จ่ายวัสดุและส่งผลต่อผลผลิตเพิ่มขึ้นจากวิธีดั้งเดิม
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชยางกูร ไชยวงค์ / 0801446291 / akekrasaesin@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

2. ศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนพล พัฒนเดชากุล

2. นายณัฐพล อาดเสนาะ อาดเสนาะ

วิดีโอ: https://youtu.be/w0_4IWVNVl4