รถไฟฟ้าอเนกประสงค์สำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร

Multipurpose electric for harvesting agricultural products

อาชีวศึกษา/เกษตร

526 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถไฟฟ้าอเนกประสงค์สำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้สำหรับเก็บ ลำเลียงและเคลื่อนย้ายผลิตผลทางการเกษตรที่มีน้ำหนักมาก มีระบบขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรด้วยการดั้ม พร้อมทั้งระบบโมบายโซล่าเซลล์ขนาด 500Watt สำหรับบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบน้ำเพื่อการเกษตร
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุภาษิต จิตรไทย / 0845165865 / opore_entr@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นงค์เยาว์ ประสานทอง

2. ทศพล บุญเลิศ

3. ราชัน ทองคำ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนากร แว่นวงษ์

2. นายอนุวัฒน์ ศรีทะวงค์

3. นายนุศิล ดาวแก้ว

4. นายธัญวิชญ์ บังศรี

5. นายฉัตรมงคล กาฬสุวรรณ

6. นายธนดล ภู่พระอินทร์