คอนโดต้นอ่อนผักไมโครกรีน ระบบปิด ภายใต้สภาวะแสงเทียม PFAL แบบใช้ดิน

UPC Microgreen Organics

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: คอนโดต้นอ่อนผักไมโครกรีน ระบบปิด ภายใต้สภาวะแสงเทียม PFAL แบบใช้ดิน
รายละเอียดโดยย่อ: “ เกษตรยุคใหม่ ปลูกกินก็ได้ ปลูกขายก็ดี ” UPC Microgreen Organics
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พรสวรรค์ ดาวัน / 0943939497 / krupong.tc@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชลอ พลนิล

2. วทัญญู บุตรศรี

3. วุฒิไกร ขยันการ

4. ธนวิทย์ อุมา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกนกพร บุญสิงห์

2. นางสาวสุพรรษา มีเกาะ

3. นายศิรายุ ศรีสวัสดิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/ZAm4U68MT8w