อุปกรณ์ผ่าผลหมาก ชนิดรางคู่ แบบกึ่งอัตโนมัติ

Dual rail device, semi-automatic betel nut dissection

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ผ่าผลหมาก ชนิดรางคู่ แบบกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าเพื่อเพิ่มผลกำไรให้ช่องทางกับผู้ประกอบการและเกษตรกรใช้ปลอดภัยใช้ง่าย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ 6/8 หมู่ 1 ถ.ชมเกษม ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์คัมภีร์ ช่วยเพชร / 0814166570 / Kumpeechupeh@Gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จิราพร พัฒนสม

2. วิบูลย์ศักดิ์ วงษ์แหวน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเกียรติชัย สุพรรณ

2. นายวรวิทย์ บุญญะ

วิดีโอ: https://youtu.be/cfvu1vVSvgc