เครื่องเติมออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับบ่อกุ้ง

Solar Oxygen Generator for Shrimp Pond

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องเติมออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับบ่อกุ้ง
รายละเอียดโดยย่อ: ได้อุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการเพิ่ม ออกซิเจนให้กับบ่อกุ้ง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ไพทูล ศิลาพัฒน์ / 0970149391 / phatooi2561@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อำพล ภูผาผัน

2. สุรเนตร เดชบุรัมย์

3. วิชานนท์ คำมูลแสน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสิริวิทย์ ศิลาพัฒน

2. นายบุญยกิฤติ ปังสังขาเน

วิดีโอ: https://youtu.be/9xEG3-6vuv4