โรงเรือนการสร้างแพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลการควบคุมดูแลผักสลัดแบบ Hydroponic ภายในโรงเรือนระบบปิด รายงานผ่าน Web Browser

Greenhouse creation of a hydroponic salad control recorder platform within a closed system house, reporting via Web B

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โรงเรือนการสร้างแพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลการควบคุมดูแลผักสลัดแบบ Hydroponic ภายในโรงเรือนระบบปิด รายงานผ่าน Web Browser
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อให้ได้ผักสลัดที่มีคุณภาพ เพื่อลดแรงงานคนในการจัดการดูแล
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชัชวาลย์ อานนท์ / 0837499566 / cacawannlove@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศักนรินทร์ ผิวเหลือง

2. เริงนิมิตร พุ่มแก้ว

3. นพรัตน์ เบ้าหล่อ

4. ศิรประภา นะคะจัด

5. ธนากรณ์ ปินะพัง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปุณยนุช รัตนศรี

2. นายพีระพัฒน์ ทานสิงห์

3. นางสาววรรณวิษา มาโยธา

4. นางสาวสุวนันท์ คงทน

5. นางสาวอภิญญา บางสวนหลวง

วิดีโอ: https://youtu.be/hKf_Jq8j6wI