โรงเรือนผลิตพลังงานแสงสว่างจากพลังงานร่วมเพื่อเกษตรกรการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ

Greenhouses produce light from combined energy for farmers to grow chrysanthemum flowers

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โรงเรือนผลิตพลังงานแสงสว่างจากพลังงานร่วมเพื่อเกษตรกรการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ
รายละเอียดโดยย่อ: อาศัยหลักการจากการจากเจนเนอร์เรเตอร์กังหันลม และ ระบบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์สองอย่างนี้ทำงานร่วมกัน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธา จันทร์ศิริ / 0810836023 / sittha.wcc@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิยะศักดิ์ เวียงคำ

2. ทิพย์รถ ปุริเกษม

3. อิสริยาภรณ์ อัมพาผล

4. ไพรัช เครือแป้น

5. ณัฐพงษ์ พูลศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสุวิจักขณ์ อบชู

2. นายอรุชา ดาเลิศ

3. นางสาวอริยาภรณ์ เขียวอาด

4. นายภัทรนรินทร์ จันทร์ศรี

5. นายกีรติ ทองศรี

วิดีโอ: https://youtu.be/kE2t_u_05jc