แยมข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพ

Sangyod Rice Jam For Health

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แยมข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นแยมข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพที่ใครก็สามารถรับประทานได้และยังมีรสชาติอร่อย แถมยังรักษาโรคได้ด้วย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ครองขวัญ หนูดำ / 0849696875 / krongkwan6875@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธารทิพย์ หอมไกล

2. กนกวรรณ ลำดวน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศิริประภา ฤทธิ์เทวา

2. นางสาวธัญสินี จันทร์ชู

3. นายณรงค์ศักดิ์ ผลทวี