เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

(Energy-saving Black Garlic oven Machine for raise the community economic)

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมศักดิ์ แข็งแรง / 0892692088 / somsak_kaeng19@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุทัศน์ สุขารมย์

2. สุพงษ์ ใจปา

3. เกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง

4. อัครวัฒน์ วงศ์ไวยพรม

5. วีระยุทธ เตจินะ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนครินทร์ ป้อมฝั้น

2. นายทินนากร จี้สละ

3. นายนครินทร์ หน้าผ่อง

4. นางสาวอาลิสา สัพโส

5. นายณัฐนนท์ ทองคำ

วิดีโอ: https://youtu.be/CzXlRKlkWSo