ข้าวกรอบน้ำพริกผักเชียงดา

Krispy ball chili dip ChiangDa

อาชีวศึกษา/อาหาร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ข้าวกรอบน้ำพริกผักเชียงดา
รายละเอียดโดยย่อ: ข้าวกรอบน้ำพริกผักเชียงดา เป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างชนิดพอดีคำ รสชาติใหม่ เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิไลวรรณ ศรีวิชา / 0917525178 / wilaiwantoon2199@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธนชัย ทองมา

2. วัฒนชัย เลิศปัญญาโชคชัย

3. สิริพรรณ กันมาเวียง

4. พรสุดา บุญส่ง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนุชนารี เอียงสวาท

2. นายเพิ่มทรัพย์ นาคสีหราช

3. นายนภสินธุ์ จิระอัมพรพัชร

วิดีโอ: https://youtu.be/9CVcIHtj5SM