หวู่จรือ กิมจิไทยใหญ่

Wu Zhi KIMCHI Thai Yai Style

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หวู่จรือ กิมจิไทยใหญ่
รายละเอียดโดยย่อ: หวู่จรือ กิมจิไทยใหญ่ อาหารอันทรงคุณค่า ในสูตรของชาวไทยใหญ่ โดยมีวัตถุดิบหลักคือรากชูและผักกาดเขียว
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุธากา ซางซื่อมูล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเรวดี ลุงมั่น

2. นางสาวอนันตญา แป้นจำนงค์

3. นางสาวขวัญฤทัย หลี่จา

วิดีโอ: https://youtu.be/W_8gKuNOPEM