เตาประหยัดพลังงานแบบ High-heat

High-heat energy-saving furnace

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เตาประหยัดพลังงานแบบ High-heat
รายละเอียดโดยย่อ: (1)อุณภูมิความร้อนที่สูงกว่าเตาธรรมดาทั่วไป (2)สามารถถอดชิ้นส่วนของกรายเตาและรังเตาออกได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ทิวากร สามิภักดิ์ / 0945832687 / 6204334002002@student.sru.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชนะ กฤตานุพงศ์

2. อรนงค์ ขุนทองแก้ว

3. พีรพงศ์ หนูช่วย

4. ชิโนรส ละอองวรรณ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายคุณานนต์ ม่วงพฤกษ์

2. นางสาวสุดารัตน์ สุดจิตร