สะเดาทรงเครื่องอบกรอบ

Crispy Spiced Sadao

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สะเดาทรงเครื่องอบกรอบ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน “สะเดาทรงเครื่องอบกรอบ”
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อรอุมา ต้นดี / 0956027464 / onumatondee13@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณัฐกษมา ดีจันทึก

2. จรรยา หาญอาวุธ

3. ปวีณา เรือจันทึก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวทมิตา ศรีทองสุข

2. นางสาวบัณฑิตา สิงห์คเวหน

3. นางสาวพรรณนารา คงผาสุข

4. นางสาวปภัสรา ตีบจันทร์

5. นางสาววรรณพร เกียบกลาง

วิดีโอ: https://youtu.be/yyZfV8QcPwM