การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารสำหรับครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Development Bio-fertilizer making machine from food waste with solar energy

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารสำหรับครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร ที่มีสารอาหารเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช บดกระดูกและน้ำแกงได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชัยยะ แซ่เฮง / 0836445577 / chaiyasaeheng@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สราวุธ สมบูรณ์

2. โซบีนา อาแว

3. ณัชภวิกา ประชาเชษฐ์

4. ธันธวัฎ นิจจันทร์พันธ์ศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเจษฎา เภรี

วิดีโอ: https://youtu.be/emSpjaXEAvo