น้ำพริกปลาเปรี้ยวทรงเครื่อง

Spicy Fish Chili Sour Paste

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: น้ำพริกปลาเปรี้ยวทรงเครื่อง
รายละเอียดโดยย่อ: น้ำพริกปลาเปรี้ยวทรงเครื่องสะดวกในการรับประทานเพียงแค่ฉีกซองทานได้ทันทีลดระยะเวลาในการประกอบอาหาร
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐสุดา คงทอง / 085570204 / natsuda_bell@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิ่นฤทัย แผ่เต็ม

2. ญาณวัฒน์ แก้วสองดวง

3. ลลิตา สมเขาใหญ่

4. ศุภวรรณ สุวรรณ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวรรณฐิชัย บุญมี

2. นางสาวกานต์ธิดา นกเชี่ยว

3. นางสาวปิยนันท์ ใจห้าว

4. นางสาวชนากานต์ รัตนบุษยาพร

5. นางสาวสโรชา สังคะนี

6. นางสาวมาติกา ช่วยทอง

7. นายธราเทพ ทวีกาญจน์

8. นางสาวธนวรรณ บุญทอง

9. นางสาวปณัษยา ชลสินธ์

10. นายณฐพัฒน์ จันทนะ

วิดีโอ: https://youtu.be/yPw7B7KZEw4