อุปกรณ์ไล่มอดข้าวเพาเวอร์ทู

Power Two rice moth repellant

อาชีวศึกษา/อาหาร

2 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ไล่มอดข้าวเพาเวอร์ทู
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นอุปกรณ์ที่ไล่และดักมอดข้าวสาร แก้ปัญหาการเกิดมอดในข้าว วัสดุทำมาจากสแตนเลต ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศุภชัย รอยศรี / 0970283119 / khagsupachai@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศตวรรษ ทองรัตน์

2. ศุภธิดา อุ่นจังหาร

3. ว่าที่ร.ท. พีระพัฒน์ คำหงษ์

4. กนกวรรณ ศรีโนรส

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอรรถพล หันน้ำเที่ยง

2. นายนรินทร์ทร ผลาผล

3. นางสาวชัญญานุช สีสมบัติ