เปรี้ยวปาก น้ำปลาหวานเนื้อแยม

Praew Pak Sweet fish Sauce with Jam

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เปรี้ยวปาก น้ำปลาหวานเนื้อแยม
รายละเอียดโดยย่อ: เปรี้ยวปาก น้ำปลาหวานเนื้อแยมร่วมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อัจฉรา จินะกาศ

2. ศศิวิสุทธ์ อุปพันธ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชนินทร จงเจริญ

2. นายผดุงเดช ดวงดี