ยำหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป

Instant spicy bamboo shoot salad

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ยำหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน สะดวกและง่ายในการปรุง สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กิติยา ศรีจันทร์ / 0952134656 / kitiyappks@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ

2. มณีรัตน์ เขื่อนมณี

3. นัฐรนันท์ ศรีภิรมย์

4. ขนิษฐา อุทัศน์

5. สุวนันท์ จันทร์เป็ง

6. วิสุทธิ์ วิเศษพานิช

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปราวรินทร์ จอมฟอง

2. นางสาววิภาวี โภควนิช

3. นางสาวสุภาลักษณ์ สายด้วง

4. นางสาวจิรัชญา ปาพันธ์

5. นายนันทนัช พึ่งขำ