เครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ

Semi-automatic machine for grinder and sachet packing seasoning finished products

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นมีชุดลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่เครื่องก่อนที่จะทำการบดซึ่ง จะมีลักษณะเป็นสกรูเกลียวและยังคลุกเคล้าวัตถุดิบให้มีส่วนผสมที่เท่ากันก่อนถึงการบด ขั้นตอนการสั่นเพื่อการลำเลียงจากการบดเพื่อเข้าสู่เครื่องชั่งคำนานน้ำหนัก จะใช้มอเตอร์สั่นควบคุมการทำงานด้วนเครื่องชั้ง ควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บรรจุทำให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักตามที่กำหนดและยังสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณได้และที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดช่องเพื่อที่จะทำการบรรจุจะมีการเตื่อนและหากไม่มีซองตัวเครื่องจะไม่เปิดช่องเพื่อที่จะปล่อยลงมาบรรจุซอง ระบบควบคุมการทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ระบบ PLC มาควบคุมการทำงาน และยังสามารถนำเทคโนโลยีในการสร้างเครื่องไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 1
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์ / 0945820159 / fiewsiwanat@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

2. ชยางกูร ไชยวงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพชรพล ธีรสินธิ์โสภณ

2. นายอรรถพล สุมา

วิดีโอ: https://youtu.be/dxApBkLHmE8